Uw woning laten taxeren? Maak hier snel een afspraak taxeren

Een taxatierapport brengt veel regelzaken met zich mee. Hieronder treft u onze werkwijze in een handig stappenplan aan

Het taxatieproces in 7 stappen

Stap 1: inventarisatie van de opdracht
Stap 2: de schriftelijke opdracht
Stap 3: afspraak ter plaatse en opname
Stap 4: rechercheren, controleren en analyseren
Stap 5: waarderen
Stap 6: uitwerken taxatierapport
Stap 7: factuur en archiveren

Stap 1: inventarisatie van de opdracht

De eerste belangrijke stap is te onderzoeken wat de bedoeling is. Tijdens een gesprek wordt er naast (u als) de opdrachtgever onder andere geïnventariseerd:
• wat het doel van de taxatie is (aankoop / financiering voor eigen bewoning / financiering om te verhuren etc);
• welk object er moet worden getaxeerd (taxatieadres); het type (woning / appartement) en of er sprake is van (vol eigendom, recht van erfpacht, recht van opstal, appartementsrecht);
• of er bijzondere uitgangspunten zijn (u heeft ook een waarde na verbouwing nodig; de woning wordt nog verhuurd en u heeft een waarde in verhuurde staat nodig) etc.;
• voor wie het taxatierapport bedoelt is (de tussenpersoon en/of geldvestrekker bij wie u de woning gaat financieren;

Aan de hand van deze gegevens checken wij (b.v. door te controleren of wij eventuele (eerdere) betrokken zijn bij het vastgoed) of wij het object daadwerkelijk kunnen en mogen taxeren.

Vervolgens geven wij in dit gesprek aan welke waarde(n) wij gaan taxeren; hoe het traject verder verloopt waaronder of het object kan worden gevalideerd door het NWWI of dat er een plausibiliteitstoets wordt uitgevoerd (controle door 2e taxateur) en wat ons tarief (honorarium) is.

Stap 2: de opdracht

Tijdens de opdrachtverstrekking worden afspraken gemaakt over de inhoud en reikwijdte van een opdracht. Deze afspraken zijn de specifieke voorwaarden die in het contract tussen Veldhuizenkoot als taxateur en u als opdrachtgever zijn overeengekomen. Deze voorwaarden dienen een duidelijke en accurate te zijn weergegeven en vormt de basis van de taxatie en taxatierapport. Deze verplichte opdrachtvoorwaarden ontvangt u per mail. U kunt deze controleren en getekend voor akkoord terugsturen.

Stap 3: afspraak ter plaatse en opname

Als u een woning heeft gekocht, dan maken wij de afspraak met verkoper of diens makelaar, bij hypotheekoversluiting of verbouwing of bij een verhuurde woning met u als eigenaar. De afspraak wordt gemaakt voor woningopname en vastgelegd in het systeem. De taxateur maakt een uitgebreide opname en neemt hier de tijd voor (veelal van ca. ½ uur tot 1 uur). Tijdens de woningopname inspecteert de taxateur van Veldhuizenkoot de woning en zal deze volgens de geldende meetinstructies opmeten. Indien er een meetrapport aanwezig is wordt deze steekproefsgewijs nagemeten; bekijkt alle onderdelen ( of controleren het recent uitgevoerde bouwkundig rapport) van de woning en maakt foto’s die in het rapport bijgevoegd worden. Wanneer er nog een verbouwingen gaat plaatsvinden die in het rapport opgenomen moeten worden zal de taxateur van Veldhuizenkoot ter plaatse bekijken en inschatten of de genoemde bedragen overeenkomen met hetgeen gebruikelijk is. In het taxatierapport worden dan meerdere waardes genoemd. Een waarde voor verbouwing (huidige staat) en een waarde na verbouwing (fictieve waarde). Deze waardes gebruiken banken om de hoogte van de financiering te verstrekken.

Stap 4: rechercheren controleren en analyseren

Voordat een taxatierapport wordt opgesteld zal de taxateur van Veldhuizenkoot de verplichte onderzoeksgebieden waaronder onder ander: juridische aspecten van het vastgoed; de bodemgesteldheid; kadastrale informatie; het gebruik van het object; de technische-, de bouwkundige en de onderhoudstoestand van het object; de risico’s; de marktomstandigheden; eventueel bijzondere waarde componenten; vve gegevens; referenties etc. rechercheren en analyseren.

Hierdoor krijgen wij zicht op de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt; zicht op de kenmerken en omstandigheden waarmee rekening gehouden moet worden bij de taxatie van het object; zicht op de staat van het object; zicht op de verkooptransacties, eventueel verhuurtransacties en jaarstukken van vergelijkbare objecten en zicht op de kenmerken en omstandigheden waarmee rekening gehouden moet worden bij de taxatie van het object

Stap 5: waarderen

Vervolgens bepaald de taxateur van Veldhuizenkoot de te hanteren waarderingsmethode bepalen. De gekozen methode is in overeenstemming met wat in de Nederlandse vastgoedmarkt gebruikelijk is en in overeenstemming is met het doel van de waardering. Veelal zal de comparatieve ofwel vergelijkende methode worden gehanteerd. Hierbij vergelijken wij verkooptransacties (indien er ‘voldoende’ transactiegegevens bekend zijn) met betrekking tot soortgelijke objecten met elkaar. Deze methode stoelt op de beoordeling van de markt, van de locatie en van de onroerende zaak zelf. Daarnaast wordt veelal modelwaarden als schaduwwaarderingsmethode gebruikt.

De taxateur van Veldhuizenkoot zal de waarde van het object bepalen en onderbouwen aan de hand van marktanalyse, objectanalyse en uitkomsten waarderingsmethode.

Stap 6: uitwerken taxatierapport

De taxateur van Veldhuizenkoot zal na de opname zijn bevindingen uitwerken waarbij Veldhuizenkoot aan de hand van (internationale) regelgeving een volledig taxatierapport opstelt welke in overeenstemming is met de opdracht. De rapportage zal bestaan uit een beschrijvend rapport met de benodigde bijlagen ter onderbouwing van de waardebepalingen. Bondig, maar accuraat wordt een zo volledig mogelijk beeld gegeven van de economische, juridische en technische kwaliteit van de getaxeerde onroerende zaak en de van invloed zijnde externe factoren. Opgemerkt wordt dat het taxatierapport niet beschouwd kan worden als bouwkundig inspectierapport of juridisch onderzoek.

Wanneer het rapport door de taxateur van Veldhuizenkoot is uitgewerkt zal deze worden aangeboden bij een validatie instituut bv het NWWI of een 2e taxateur die het rapport controleert. Na eventuele wijzigingen is het rapport gereed en wordt het rapport ondertekend.

In het taxatierapport en het taxatiedossier staan persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld namen en adressen,
telefoonnummers en e-mailadressen. Wij en in de opdracht genoemde partijen houden zich aan de regels van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG). Op onze website en op de websites van deze partijen staan de privacyverklaringen.

Stap 7: factuur en archiveren

De taxateur zal de factuur opmaken en afhankelijk van hetgeen is overeengekomen. De documenten worden gearchiveerd en hiermee is de taxatieopdracht volbracht.

Dit is in grote lijnen hoe een taxatie bij Veldhuizenkoot wordt uitgevoerd. Blijkt achteraf dat er bijvoorbeeld toch een verbouwing moet worden toegevoegd dat verzoeken wij u contact op te nemen met de taxateur. Hij zal controleren of de wijzigingen plausibel zijn en kunnen worden doorgevoerd en wat de consequenties zijn. De kosten voor een wijziging worden vervolgens aan u doorberekend.

 

Meer weten? Bel 030 – 236 7000 of mail ons voor een persoonlijke afspraak.